Hướng dẫn sử dụng website

I. Đăng nhập

Link đăng nhập: https://datphongflamingo.vn/wp-admin/

*Lưu ý: Không nên lưu mật khẩu

II. Bài viết

 1. Tạo bài viết mới

 • Chọn Bài viết > Bài viết mới
 • Viết Tiêu đề bài viết
 • Chọn khung giao diện bài viết: Elementor full width
 • Chọn ảnh bìa bài viết (Ảnh tỷ lệ 2:1)
 • Chọn Đăng
 • Chọn Sửa với Elementor
 • Chọn Thêm mẫu
 • Tìm kiếm “post_template” > Chèn
 • Chọn ảnh bài viết (Kích thước 530px x 680px)
 • Viết giới thiệu ưu đãi
 • Viết nội dung chi tiết ưu đãi
 • Sau khi chỉnh sửa xong > chọn Cập nhật

2. Chỉnh sửa bài viết

 • Chọn Sửa với Elementor
 • Cập nhật sau khi chỉnh sửa xong

III. Trang

1. Chỉnh sửa trang

 • Chọn Sửa với Elementor
 • Chỉnh sửa tương tự như với bài viết > Cập nhật
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
Đặt ngay

ĐẶT PHÒNG

Hủy phòng trong vòng 1 ngày trước ngày nhận phòng sẽ chịu phí phạt 100% số tiền đặt phòng. Khách không đến nhận phòng sẽ được xem là vắng mặt và chịu phí phạt 100% số tiền đặt phòng. Đặt phòng này có thể hoàn tiền.